गणितातील महत्वाची सूत्रे / Important Maths & Reasoning formula for MPSC

0
2255

गणितातील महत्वाची सूत्रे / Important Maths & Reasoning formula for MPSC

1) X संख्यांची सरासरी (Average): 

सरासरी= दिलेल्या सर्व संख्यांची बेरीज / X 

इथे X हा एकूण संख्या होय.

2) क्रमशः संख्या असतील तर त्यांची सरासरी ही मधील संख्या असते.

उदा: 17,18,19 यांची सरासरी ही मधली संख्या 18 आहे.

ही मालिका मोठी असेल तर सरासरी काढत असताना खालील सुत्र वापरावे.

सरासरी= (पहिली संख्या + शेवटची संख्या) / 2

उदा- 1. 1 ते 11 या संख्यांची सरासरी : सरासरी = 1+11/2=6

सरळव्याज

 • सरळव्याज (I) = P×R×N/100
 • मुद्दल (P) = (I×100)/(R×N)
 • व्याजदर (R) =(I×100)/(P×N)
 • मुदत वर्षे (N) =(I×100)/(P×R)
 • चक्रवाढव्याज रास (A) = P×(1+R/100)×N

नफा तोटा

 • नफा = विक्री – खरेदी
 • विक्री = खरेदी + नफा
 • खरेदी = विक्री + तोटा
 • तोटा = खरेदी – विक्री
 • विक्री = खरेदी – तोटा
 • खरेदी = विक्री – नफा
 • शेकडा नफा = प्रत्येक्ष नफा × 100/ खरेदी
 • शेकडा तोटा = प्रत्यक्ष नफा × 100/ खरेदी
 • विक्रीची किंमत = खरेदीची किंमत × (100+ शेकडा नफा)/ 100
 • विक्रीची किंमत = खरेदीची किंमत × (100+ शेकडा तोटा)/ 100
 • खरेदीची किंमत = (विक्रीची किंमत × 100)/(100 + शेकडा नफा)
 • खरेदीची किंमत = (विक्रीची किंमत × 100)/(100 – शेकडा तोटा)

आयत, चौरस, त्रिकोण, कोण

आयत : 

 • आयताची परिमीती = 2× (लांबी + रुंदी)
 • आयताची क्षेत्रफळ = लांबी × रुंदी
 • आयताची लांबी = (परिमिती /2) – रुंदी
 • आयताची रुंदी = (परिमिती /2) – लांबी
 • आयताची रुंदी दुप्पट आणि लांबी अर्धी केल्यास येणारे क्षेत्रफळ हे तेच राहते. 
 • आयताची लांबी व रुंदी दोन्हीही दुप्पट केल्यास येणारे क्षेत्रफळ हे चारपट होते.

चौरस-

 • चौरासाची परिमिती = 4× बाजूची लांबी
 • चौरासाचे क्षेत्रफळ = बाजूचा वर्ग
 • चौरासाचे क्षेत्रफळ = कर्णाचा वर्ग / 2
 • चौरासाची बाजू देखील दुप्पट केल्यास येणारे क्षेत्रफळ हे चारपट असते.
 • दोन चौरसांच्या क्षेत्रफळाचा गुणाकार हा त्याच्या बाजूंच्या मापणाच्या वर्गाच्या पटीत असतो.

समभुज चौकोन-

 • समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = कर्णाच्या लांबीचा गुणाकार / 2

समलंब चौकोन-

 • समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ = समांतर बाजूंच्या लांबीचा बेरीज × लंबांतर /2
 • समलंब चौकोनाचे लंबांतर = क्षेत्रफळ × 2/ समांतर बाजूंची लांबीची बेरीज
 •  समलंब चौकोनाच्या समांतर बाजूंची बेरीज = क्षेत्रफळ ×2 / लंबांतर

त्रिकोण-

त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = पाया × उंची /2

काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = काटकोन करणाऱ्या बाजूंचा गुणाकार / 2

पायथागोरस सिद्धांत –

काटकोन त्रिकोण : कर्ण^2 = पाया^2 + उंची^2

प्रमाण भागीदारी –

नफ्याचे गुणोत्तर = भांडवलाचे गुणोत्तर × मुदतीचे गुणोत्तर

भांडवलाचे गुणोत्तर = नफ्याचे गुणोत्तर / मुदतीचे गुणोत्तर

मुदतीचे गुणोत्तर = नफ्याचे गुणोत्तर / भांडवलाचे गुणोत्तर

गाडीचा वेळ, वेग आणि अंतर-

 • गाडीला खांब ओलांडण्यासाठी लागणारा वेळ = (गाडीची लांबी / ताशी वेग) ×18 /5
 • पूल ओलांडण्यासाठी गाडीला लागणारा वेळ = (गाडीची लांबी + पुलाची लांबी / ताशी वेग) × 18/5
 • गाडीचा ताशी वेग = (कापावयाचे एकूण अंतर / लागणारा वेळ) × 18/5
 • गाडीची लांबी = (ताशी वेग × खांब ओलांडताना लागणारा वेळ) × 5/18
 • गाडीची लांबी + पुलाची लांबी = (ताशी वेग × पूल ओलांडताना लागणार वेळ) × 5/18
 • गाडीचा ताशी वेग व वेळ काढताना 18/5 ने गुणा
 • अंतर काढताना 5/18 ने गुणा
 • 1 तास = 3600 सेकंद / (1 की.मी. =1000 मीटर) = 3600 / 1000 = 18/5
 • पाण्याचा प्रवाहाचा ताशी वेग = (नावेचा प्रवाहाच्या दिशेने असणारा ताशी वेग – प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला नावेचा ताशी वेग) / 2
 • गाडीने कापावयाचे एकूण अंतर – गाडीची लांबी = बोगद्याची लांबी
 • भेटण्यास दुसर्‍या गाडीला लागणारा वेळ = वेळेतील फरक × पहिल्या गाडीचा वेग / वेगातील फरक
 • लागणारा वेळ = एकूण अंतर / दोन गाड्यांच्या वेगांची बेरीज

वर्तुळ –

 • त्रिज्या(R)- वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूतून निघून परिघाला जाऊन मिळणार्‍या रेषाखंडाला वर्तुळाची त्रिज्या म्हणतात.
 • वर्तुळाच्या व्यास (D) – केंद्रबिंदूतून निघून जाणार्‍या व वर्तुळाच्या परिघावरील दोन बिंदुना जोडणार्याह रेषाखंडास वर्तुळाचा व्यास म्हणतात.
 • वर्तुळाचा व्यास हा त्या वर्तुळाचा त्रिज्येचा (R च्या) दुप्पट असतो.
 • जीवा – वर्तुळाच्या परिघावरील कोणत्याही दोन बिंदूंना जोडणार्‍या रेषाखंडाला वर्तुळाची जीवा म्हणतात.
 • व्यास म्हणजे वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा होय.
 • वर्तुळाचा व्यास हा त्रिजेच्या दुप्पट व परीघाच्या 7/12 पट असतो.
 • वर्तुळाचा परीघ हा त्रिजेच्या 44/7 पट व व्यासाच्या 22/7 पट असतो.
 • वर्तुळाचा परीघ व व्यासातील फरक = 22/7 D-D = 15/7 D
 • अर्धवर्तुळाची परिमिती = 11/7 D+D (D=व्यास) किंवा D = वर्तुळाचा व्यास, त्रिज्या (r) × 36/7
 • अर्धवर्तुळाची त्रिज्या = परिमिती × 7/36
 • वर्तुळाचे क्षेत्रफळ = π × (त्रिज्या)2 = πr2 (π=22/7 अथवा 3.14)
 • वर्तुळाची त्रिज्या = √क्षेत्रफळ×7/22   
 • वर्तुळाची त्रिज्या = (परीघ-व्यास) × 7/30
 • अर्धवर्तुळाचे क्षेत्रफळ = π×r2/2 किंवा 11/7 × r2
 • अर्धवर्तुळाची त्रिज्या = √(अर्धवर्तुळाचे ×7/11) किंवा परिमिती × 7/36
 • दोन वर्तुळांच्या त्रिज्यांचे गुणोत्तर = त्या वर्तुळांच्या परीघांचे गुणोत्तर.
 • दोन वर्तुळांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्या वर्तुळांच्या त्रिज्यांच्या गुणोत्तर च्या किंवा त्या वर्तुळांच्या परिघांच्या गुणोत्तर च्या वर्गाच्या पटीत असते. वर्तुळाची त्रिज्या दुप्पट केल्यास क्षेत्रफळ चौपट येते.

घनफळ –

 • इष्टीकचितीचे घनफळ = लांबी × रुंदी × उंची = (l×b×h)
 • काटकोनी चितीचे घनफळ = पायाचे क्षेत्रफळ × उंची
 • गोलाचे घनफळ = 4/3 π×r3 (r=त्रिज्या)
 • गोलाचे पृष्ठफळ = 4π×r2     
 • घनचितीचे घनफळ = (बाजू)3= (l)3
 • घनचितीची बाजू = ∛घनफळ
 • घनाची बाजू दुप्पट केल्यास घनफळ 8 पट, बाजू चौपट केल्यास घनफळ पटीत वाढत जाते, म्हणजेच 64 पट होते आणि ते बाजूच्या पटीत कमी अथवा वाढत जाते.
 • घनाचे पृष्ठफळ = 6 (बाजू)2
 • वृत्तचितीचे (दंडगोलाचे) घनफळ = π×r2×h
 • वृत्तचितीची उंची (h) = (घनफळ/22)/7×r2 = घनफळ×7/22×r2
 • वृत्तचितीचे त्रिज्या (r) = (√घनफळ/22)/7×r2 = √घनफळ×(7/22)/h

बहुभुजाकृती –

 • n बाजू असलेल्या बहुभुजाकृतीच्या सर्व आंतरकोनांच्या मापांची बेरीज (2n-4) काटकोन असते, म्हणजेच 180(n-2)0 किंवा [90×(2n-4)]0 असते.
 • सुसम बहुभुजाकृतीचे सर्व कोन एकरूप असतात व सर्व बाजू एकरूप असतात.
 • बहुभुजाकृतीच्या बाह्य कोनांच्या मापांची 3600 म्हणजेच 4 काटकोन असते.
 • n बाजू असलेल्या सुसम बहुभुजाकृतीच्या प्रत्येक बहयकोनाचे माप हे 3600/n असते.
 • सुसम बहुभुजाकृतीच्या बाजूंची संख्या = 3600/बाहयकोनाचे माप
 • बहुभुजाकृतीच्या कर्णाची एकूण संख्या = n(n-3)/2

उदा. सुसम षटकोनाचे एकूण कर्ण = 6(6-3)/2 = 6×3/2 = 9

वय व संख्या –

    दोन संख्यांपैकी मोठी संख्या = (दोन संख्यांची बेरीज + दोन संख्यातील फरक) ÷ 2

    लहान संख्या = (दोन संख्यांची बेरीज – दोन संख्यांतील फरक) ÷ 2

    वय वाढले तरी दिलेल्या दोघांच्या वयातील फरक तेवढाच राहतो.

दिनदर्शिका –

    एकाच वारी येणारे वर्षातील महत्वाचे दिवस

    महाराष्ट्र दिन, गांधी जयंती आणि नाताळ हे दिवस एकाच वारी येतात.

    टिळक पुण्यतिथी, स्वातंत्र्यदिन, शिक्षक दिन, बाल दिन हे दिवस एकाच वारी येतात.

नाणी –

    एकूण नाणी = एकूण रक्कम × 100 / दिलेल्या नाण्यांच्या पैशांची बेरीज

    एकूण नोटा = पुडक्यातील शेवटच्या नोटचा क्रमांक – पहिल्या नोटेचा क्रमांक + 1

पदावली –

    पदावली सोडविताना कंस, चे, भागाकार, गुणाकार, बेरीज, वजाबाकी (÷, ×, +, -)

    किंवा BODMAS हा क्रम ठेवावा.

तास, मिनिटे, सेकंद यांचे दशांश अपूर्णांकांत रूपांतर –

 • 1 तास = 60 मिनिटे     
 • 0.1 तास = 6 मिनिटे   
 • 0.01 तास = 0.6 मिनिटे
 • 1 तास = 3600 सेकंद     
 • 0.01 तास = 36 सेकंद   
 • 1 मिनिट = 60 सेकंद     
 • 0.1 मिनिट = 6 सेकंद
 • 1 दिवस = 24 तास

= 24 × 60 =1440 मिनिटे = 1440 × 60 = 86400 सेकंद

घडयाळाच्या काटयांतील अंशात्मक अंतर –

 • घड्याळातील लगतच्या दोन अंकांतील अंशात्मक अंतर 300 असते.
 • दर 1 मिनिटाला मिनिट काटा 60 ने पुढे सरकतो.
 • दर 1 मिनिटाला तास काटा (1/2)0 पुढे सरकतो. म्हणजेच 15 मिनिटात तास काटा (7.5)0 ने पुढे सरकतो.
 • तास काटा व मिनिट काटा यांच्या वेगतील फरक = 6 –(1/0)0 = 5(1/2) = (11/2)0 म्हणजेच मिनिट काट्यात 10 भरून काढण्यास (2/11) मिनिटे लागतात.

दशमान परिमाणे –

 • 100 कि.ग्रॅ. = 1 क्विंटल
 • 10 क्विंटल = 1 टन  
 • 1 टन = 1000 कि.ग्रॅ.
 • 1000 घनसेंमी = 1 लिटर
 • 1 क्युसेक=1000घन लि.   
 • 12 वस्तू = 1 डझन  
 • 12 डझन = 1 ग्रोस   
 • 24 कागद = 1 दस्ता
 • 20 दस्ते = 1 रीम    
 • 1 रीम = 480 कागद.

विविध परिमाणे व त्यांचा परस्पर संबंध –

अ) अंतर –

    1 इंच = 25.4 मि.मि. = 2.54 से.मी.

    1 से.मी. = 0.394 इंच

    1 फुट = 30.5 सेमी.  

    1 मी = 3.25 फुट

    1 यार्ड = 0.194 मी.

    1 मी = 1.09 यार्ड

ब) क्षेत्रफळ –    

    1 स्व्के. इंच = 6.45 सेमी 2

    1 सेमी 2 = 0.155 इंच 2

    1 एकर = 0.405 हेक्टर

    1 हेक्टर = 2.47 एकर = 100 आर/गुंठे

    1 स्व्के. मैल = 2.59 कि.मी. 2

    1 एकर फुट = 1230 मी. 3 = 1.23 मैल

    1 कि.मी. 2 = 0.386 स्व्के.मैल

    1 गॅलन = 4.55 लिटर

क) शक्ती –    

    1 एच.पी. = 0.746 किलो वॅट

    1 किलो वॅट = 1.34 एच.पी.

    ड) घनफळ –    1(इंच) 3 = 16.4 सेमी. 2

    1 (सेमी) 3 = 0.610 (इंच) 3

    क्युबिक फुट (1 फुट) 3 = 0.283 मी. 3

    1 मी 3 = 35 फुट 3

    1 यार्ड 3 = 0.765 मी. 3

इ) वजन –    

    1 ग्रॅम = 0.0353 औंस (Oz) 0

    1 पौंड (lb) = 454 ग्रॅम

    1 कि.ग्रॅ. = 2.0 पौंड (lb)

इतर भौमितिक सूत्रे –

समांतर भूज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = पाया×उंची

समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = 1/2×कर्णाचा गुणाकार

सुसम षटकोनाचे क्षेत्रफळ = (3√3)/2×(बाजू)2

वर्तुळ पाकळीचे क्षेत्रफळ = वर्तुळ कंसाची लांबी × r/2 किंवा θ/360×πr2

वर्तुळ कंसाची लांबी (I) = θ/180×πr

घनाकृतीच्या सर्व पृष्ठांचे क्षेत्रफळ = 6×(बाजू)2

दंडगोलाच्या वक्रपृष्ठाचे क्षेत्रफळ = 2×πrh

अर्धगोलाच्या वर्कपृष्ठाचे क्षेत्रफळ = 3πr2

अर्धगोलाचे घनफळ = 2/3πr3

त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = √(s(s-a)(s-b)(s-c) )

शंकूचे घनफळ = 1/3 πr3h  

समभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = √3/4×(बाजू)2

दंडगोलाचे एकूण पृष्ठफळ = 2πr(r+h)

अर्धगोलाचे एकूण पृष्ठफळ = 2πr2

(S = 1/2 (a+b+c) = अर्ध परिमिती)  

वक्रपृष्ठ = πrl

शंकूचे एकूण पृष्ठफळ = πr2 + π r (r+l) r= त्रिज्या, l= वर्तुळ कंसाची लांबी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here